Tests en assessments

In tal van situaties kan het zinvol zijn om inzicht te hebben in je capaciteiten (verstandelijke vermogens), persoonlijk functioneren, beroepsinteresses en motivatoren.
Bijvoorbeeld als je overweegt om een studie te gaan volgen, een nieuwe stap in je loopbaan te zetten of door ziekte je functie niet meer uit kunt oefenen.

We onderscheiden 3 typen tests
1. loopbaanadvies
2. loopbaanontwikkelingsonderzoek
3. selectie-assessment

Ad 1 loopbaanadvies

Werkwijze:
Er wordt gestart met een intakegesprek, waarin de vraagstelling voor de onderzoeksdag vastgesteld wordt.
Vervolgens wordt er een testprogramma samengesteld. Tijdens de testdag maak je een aantal psychologische tests.
Doel hiervan is om de capaciteiten, interesses en het persoonlijk functioneren op objectieve wijze inzichtelijk te maken.
Het testmateriaal is goed gestandaardiseerd, genormeerd en gevalideerd en sluit aan bij de werksituatie.
In een persoonlijk gesprek met jou worden de resultaten van de gemaakte tests en vragenlijsten uitgebreid doorgenomen. Bovendien worden de resultaten met elkaar in verband gebracht en vertaald naar concrete functionele mogelijkheden. Het doel is om te komen tot een of meerdere opties die praktisch uitvoerbaar zijn en voldoende arbeidsmarktperspectief bieden.
De onderzoeksresultaten worden samengevat in een helder en duidelijk adviesrapport, met daarin opgenomen de testresultaten, de persoonlijke leerpunten, de loopbaanalternatieven en eventueel het daarbij behorend opleidingstraject en de te ondernemen vervolgactiviteiten.

Pas na jouw toestemming gaat er, indien van toepassing, een rapportage naar je werkgever.

Ad 2 Loopbaanontwikkelingsonderzoek

Werkwijze:
In overleg met de opdrachtgever wordt de onderzoeksvraag vastgesteld. Daarna volgt er een intakegesprek met jou waarin de onderzoeksvraag besproken wordt en het verloop van het onderzoek toegelicht wordt. Tevens is het school en arbeidsverleden onderwerp van gesprek.

Op basis van de informatie uit de gesprekken met de opdrachtgever en het intakegesprek wordt er een testprogramma samengesteld. Er worden psychologische tests en vragenlijsten afgenomen tijdens de testdag. Het testmateriaal is goed gestandaardiseerd, genormeerd en gevalideerd en sluit aan bij de werksituatie. Indien nodig kunnen er assessmentoefeningen ingezet worden. Dit zijn simulatie-oefeningen waarbij de praktijk nagebootst wordt.

In een persoonlijk gesprek worden de testresultaten uitgebreid besproken met de medewerker. De testresultaten worden in relatie gebracht met de onderzoeksvraag. Aan de hand van de aanwezige competenties en de nog te ontwikkelen competenties komt er een antwoord op de vraag welke loopbaanmogelijkheden er zijn voor de medewerker. Dit biedt een aanzet tot een persoonlijk ontwikkelplan.

Ad 3 Selectie-assessment:

Een selectie-assessment kan door een werkgever ingezet worden als hij een onafhankelijk advies wil over de geschiktheid voor een functie.

Werkwijze:
Met andere woorden; wat kun je als kandidaat verwachten tijdens een selectie-assessment?
De testdag start met een kennismakingsgesprek waarbij de procedure van het selectieonderzoek met jou doorgesproken wordt en is er tijd voor een eerste kennismaking.
Met behulp van psychologische tests, het Curriculum Vitae, eventueel assessmentoefeningen en een criteriumgericht interview worden je verstandelijke capaciteiten, vaardigheden en competenties onderzocht. Daarbij zijn de competenties die belangrijk zijn voor de vacante functie leidend.
Aan het einde van de dag vindt er een eerste terugkoppeling met je plaats van de testresultaten en onderzoeksbevindingen.

De testresultaten worden vastgelegd in een duidelijk en helder adviesrapport. Het onderzoeksrapport wordt met jou besproken. Pas na jouw akkoord ontvangt de opdrachtgever het adviesrapport.